Folkevise

Definition og historie

Genrebetegnelsen 'folkevise' er enten en betegnelse for gamle mundtligt overleverede sangbare digte eller betegnelsen for middelalderens episke viser (viser, der beretter en handlingshistorie), også kaldet ballader, fordi der blev danset til viserne ('ballade' kommer af det latinske/italienske 'ballare', som betyder 'at danse', og af det franske 'ballada', der betyder 'dansevise').

Det er først og fremmest de danseviser, som blev digtet i middelalderen fra omk. 1200, der i Danmark benævnes folkeviser.

Metrisk er de organiseret i to- eller firelinjede strofer, ofte med ganske kort omkvæd.

Der findes i følge Gyldendals Den Store Danske 827 nordiske folkeviser, hvoraf godt 300 er danske (kilde: undefineddenstoredanske.lex.dk/folkevise). Halvdelen af de 837 viser er såkaldte ridderviser (se definition af ridderviser nedenfor), som typisk handler om ridderes eller adelskvinders kærlighedsaffærer, ridderes heltedåd, slægtsfejder og -hævn.

Folkeviserne blev digtet af omrejsende sangere (såkaldte skjalde, minnesangere eller legere) og fremført især på storgårdene/herregårdene som underholdning for undefinedherremandens slægt (senere fra 1500-tallet kaldet adelsmand og adelsslægt), for det var jo dér, de omrejsende sangere kunne få betaling for deres optræden og dermed tjene til livets ophold.

Skjalden sang selv stroferne, imens tilskuerne dansede en kædedans i cirkel. Alle sang med på omkvædet.

Da skjaldens målgruppe netop var den tids adel, handlede de fleste af viserne også om adelige miljøer, adelige slægter og repræsentanter herfor, ikke mindst riddere og jomfruer, som målgruppen kunne identificere sig med.

Betegnelsen 'folkevise' blev første gang brugt om middelalderens danseviser af den tyske digter og filosof undefinedJ.G. Herder (1744-1803) i en bog fra 1773 om europæiske viser. I bogen kaldte hans viserne 'volkslieder'. Og det var vand på danske romantikeres mølle, ikke mindst på nationalromantikernes i perioden ca. 1820-50. Der blomstrede nemlig i disse tiår en stor interesse for at genopfinde den danske nations storhed - om ikke andet så på et kulturelt plan - efter at Danmark havde tabt krigen til England i 1807, gået økonomisk bankerot i 1813 og havde måttet afstå Norge i 1814. Et af de 'fund', man gjorde, var genopdagelsen af den danske visetradition, der havde rødder flere hundrede år tilbage, og som var blevet genopvakt fra midten af 1500-tallet, da det kom på mode at nedskrive nogle af de gamle ballader. I 1800-tallet blev disse middelalderlige viser begejstret opfattet som noget unikt dansk, som noget, der repræsenterede den danske folkesjæl eller folkeånd, og som derved var med til at definere den danske nation positivt til forskel fra andre nationer. Ikke ret mange andre europæiske nationer kunne prale af en så relativ stor middelalderlig sangskat som de danske folkeviser udgjorde.

Mange af de romantiske digtere eksperimenterede også med at skrive deres egne folkeviser (eller ballader, som de også blev kaldt) eller selvstændige omskrivninger af gamle viser. Fx Emil Aarestrup (1800-1856), der skrev en folkeviseagtig tekst om Jomfru Else med netop titlen "undefinedBallade".

Genrebetegnelsen 'folke-viser' er dog, som det vel fremgår af ovenstående, ikke så præcis og rammende. For det første blev viserne i middelalderen brugt som underholdning i adelige kredse, for det andet handler de fleste viser om personer og problemstillinger, der har med adelige, dvs. storbønderne og herremændene, at gøre. For det tredje var det adelige, der fandt på at nedskrive folkeviserne i perioden ca. 1555-1700. For det fjerde var det også adelen, især adelige kvinder, som brugte viserne som underholdning, når de mødtes med hinanden.

Professor i nordisk litteratur Ernst Frandsen (1894-1952) gør op med Romantikkens idealiserede billede af viserne som udtryk for "Folkeaanden". Han skriver:

Denne smukke Teori har den senere Forskning ikke kunnet fastholde (...) Lokalet, de spiller i, de Personer, der optræder, hører den middelalderlige Adel til: og hvad mere er, Synsvinklen, som Tilværelsens ses under, er saa ensidigt Adelens, at der ingen Tvivl kan herske om deres [visernes, Antologien.dks anm.] Herkomst: de er digtet for Herremændene og deres Jomfruer og Svende. Maaske nu og da af Svende og Jomfruerne selv, men vel hyppigere af professionelle Sangere og Spillemænd, de saakaldte Legere, som vankede mellem Gaardene".

Ernst Frandsen: Danske Folkeviser, Bind 1, 1974/1945 s. 7.

Nedskrivningen af viserne var til at begynde faktisk 'bare' et modefænomen. Som Ernst Frandsen (1894-1952) skriver:

Det var en tilfældighed, en tysk mode med at anlægge sig poesibøger (...) Moden slog først an blandt herrerne ved Christian III's Hof; den kongelige Køgemester Albert Muus synes at have været dens pionér. Med egen hånd og pyntelig skrift indførte han i årene 1553-55 ialt 81 viser i en bog, han havde ladet tilskære så galant, at den har form som et hjerte, når den åbnes. Den skånske adelsmand og hofsinde Jens Bille følger i sporet, han skaffede sig i tiden 1555-59 en samling på 87 viser.

Også en adelsmand ved navn Johan Venstermand indsamler viser i en 'hjertebog', men i 1571 overlader han den til Fru Karen Gyldenstjerne. Ernst Frandsen fortsætter:

og fra da af kommer der fart i indførelserne. Flertallet af de 171 numre stammer fra hendes tid. (...) Ejerskiftet [fra Johan Venstermand til Karen Gyldenstjerne, antologien.dks anm.] er i øvrigt betegnende. Indsamlingen af viser gik i det 16. århundredes slutning fra sværdsiden over på spindesiden og fortsattes trofast der det 17. århundrede igennem. Hovedparten af de ialt ca. 40 overleverede visehåndskrifter skyldes adelige damer og bærer adelige damers navne: Anne Munks, Anna Gyldenstjerne, Christence Juels, Sophie Sandbergs, Ide Gjøes, Vibeke Bilds o.fl.
Som regel er bøgerne blevet til, fordi damerne ønskede sig en samling af sange til fruerstuens underholdning.

Begge citater er fra indledningen til Ernst Frandsens bog Danske Folkeviser i Udvalg, bd. II, 1937, her citeret fra Synspunkter på folkevisen, en antologi ved Jørgen Bang, 1972, s. 206-207.

Det er dog igen en mand, nemlig historikeren undefinedAnders Sørensen Vedel (1542-1616), der står for udgivelsen af den første trykte samling af viser. Han udgav således It Hundrede vduaalde Danske Viser i 1591. Se bogens forside herunder:

Forsiden af Anders Sørensen Vedels It Hundrede vduaalde Danske Viser, den første trykte samling af folkeviser i Danmark fra 1591. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Folkevise-genrer

Folkeviserne inddeles her på antologien.dk i undergenrer efter indhold, som undefinedSvend Grundtvig (1824-1883) gjorde det i sin store samling Danmarks Gamle Folkeviser (udgivet fra 1853-1876):

 1. Kæmpeviser (eller 'mytisk heroiske viser') om nordiske eller germanske guder og sagnhelte. Eksempler på kæmpeviser er "Hagbard og Signe", "Holger Danske", "Kong Didrik og hans kæmper" og "Svend Felding".
 2. Trylleviser, der handler om menneskers møde med det overnaturlige, herunder overnaturlige væsener. Kaldes også 'naturmytisk vise'. Eksempler på trylleviser "Elverhøj", "Elverskud", "Agnete og Havmanden", "Germand Gladensvend", "Harpens kraft", "Nøkkens Svig", "Jomfruen i fugleham", "Jomfruen og Dværgekongen", "Havfruens spådom", "Ridder Stigs Runer og Bryllup", "Ribold og Guldborg", "Hildebrand og Hilde" og "Ridder Stig runer og Bryllup".
  I danskundervisningen arbejdes meget ofte med trylleviser, når middelalderens litteratur er på skemaet, fordi de ofte indeholder et ekstra fortolkningslag, der har med symbolik, med modsætning mellem kristne værdier og dæmoniske naturkræfter mv. at gøre. Men faktisk udgør trylleviserne kun et lille fåtal af det samlede antal nordiske viser på 837, nemlig kun 75, og heraf endda kun 19 (dvs. 2,3%) danske.
 3. Historiske viser, der handler om autentiske personer eller begivenheder i Norden, dvs. personer og begivenheder, der har eksisteret/fundet sted i virkeligheden. De historiske forhold behandledes dog ofte ret frit og subjektivt (personlig farvet) af fortælleren og indeholder som regel en del fiktion (opdigtning). Eksempler på historiske viser er "Valdemar og Tove", "Esbern Snare", "Dronnings Dagmars Død", "Dronning Dagmar og Junker Strange", "Erik Klippings drab", "Niels Ebbesen", "Kristian den Anden og adelen" og "Marsk Stig".
 4. Ridderviser, som udgør over halvdelen af de kendte nordiske folkeviser, handler især om middelalderens adelsfolk, deres fejder, slægtshævn, elskov og kærlighed. Eksempler på ridderviser er "Ebbe Skammelsøn", "Torbens Datter og hendes faderbane", "Liden Kirsten", "Nilus og Hillelil", "Hr. Ebbes døtre", "Lave og Jon", "Møens morgendrømme", "Stolt Elins hævn" og "Tule Vognsen og Svend Graa"
 5. Skæmteviser, som både kunne gøre grin med mennesker, der tilhørte samfundets lavere og øvre lag. Tonen i viserne er humoristisk, sarkastisk eller ironisk og handler ofte om emner som erotik, frådseri, druk og slagsmål. Eksempler på skæmteviser er "Thor af Havsgård", "Hr. Grønnevold", "Konen og Stodderen" og "Bispens Datter". I Den Store Danske skriver Iørn Piø om skæmteviserne:

  I modsætning til næsten alle andre folkeviser er personerne i skæmteviserne bønder, håndværkere, hovfolk, studenter, præster og degne. Ofte handler de om erotik, om frådseri og druk, om slagsmål og om gamle mænds problemer med unge koner. De kan også være provokerende opgør med moralske, religiøse og sociale vaner og vedtægter. (Kilde: undefineddenstoredanske.lex.dk/folkevise).

 6. Romanviser. Svend Grundtvigs beskrivelse af denne genre signalerer, at han ikke opfatter den som så betydningsfuld. Han skriver nemlig, at ved siden riddervisens rørende Inderlighed og skæmtevisens overgivne Skjæmts:

  gjorde for Resten ogsaa en tredje Retning sig gjældende i Folkevisens Alderdom, da der blev digtet en Del lange udtværede Romanviser, en Slags ridderlige hverdagshistorier uden Saft eller Kraft (kilde: Synspunkter på folkevisen (red. Jørgen Bang), 1972, s. 76).

  Et eksempel på en romanvise er "Aksel og Valborg", som er en dansk folkevise fra slutningen af middelalderen. Den fortæller om Aksel og Valborgs trofaste, men ulykkelige kærlighed. Den svigefulde dominikanermunk Knud iværksætter alle mulige kirkelige forhindringer for deres giftermål, så kongen kan få Valborg i stedet for Aksel. Historien ender dog med, at både Aksel og kongen dør i krig, og Valborg går i kloster.
  At et kendetegn ved roman-visen er, at den omfangsmæssigt er lang, kommer tydeligt til udtryk i "Aksel og Valborg", der i en af de mange udgaver, den findes i, fylder ikke mindre end 200 strofer. (PS: Visens kærligheds-konflikt har dannet udgangspunkt for Adam Oehlenschlägers tragedie Axel og Valborg fra 1810).

 7. Legendeviser, som var viser med religiøst indhold.

Se minileksikon over typiske gloser og formelsprog i folkeviser.

Til toppen

Links til faglig information om folkeviser

Herunder er nogle gode links til faglige sider om folkevisegenren:

 1. undefinedyoutu.be/0J6LIcjmzi4: En undervisningsvideo om Middelalderen, hvor folkevisen blev populær blandt adelen i Danmark. Se hele videoen, der varer ca. 18 min., for at få et indblik i samtidens historie og kultur. Der fortælles specifikt om folkeviser 13:25 min. inde i videoen. Udarbejdet af en lærer for restudy.dk. Se eventuelt et uddrag nedenfor.
 2. undefineddenstoredanske.lex.dk/folkevise: Uddybet beskrivelse af folkevisegenren på Den Store Danske
 3. undefinedda.wikipedia.org/wiki/Folkevise: Uddybet beskrivelse af folkevisegenren på Dansk Wikipedia
 4. aarsskole.dk/dansk/folkevise: En fin pdf af lærer Marianne Henriksen fra 2005 med kort gennemgang af folkevisens historie og kendetegn og et forslag til analyseprogram for folkeviser. Heri indgår en rigtig udmærket illustration af den typiske folkevises handlingsmønster.
 5. undefinedkalliope.org: På denne underside på kaliope.org findes link til ca. 90 folkeviser.

Til toppen

Uddrag af Restudy-video om Middelalderen og om folkeviser

Et uddrag af en Restudy-video om Middelalderens samfund og litteratur. Varighed: 11 min. Oplægget handler specifikt om folkeviser fra ca. 7:50. Kilde: youtu.be/0J6LIcjmzi4.

Til toppen

Glossary

Fruerstuen

En fruerstue eller et fruerbur var et opholdsrum kun for kvinder, som kendes fra storgårde, herregårde, borge og slotte fra middelalderen og indtil 1600-tallet. I fruerstuen kunne kvinderne udføre deres håndarbejde, slappe af i hinandens selskab og være i sikkerhed. Rummet kunne aflåses forsvarligt indefra. Ugifte adelige kvinders rum kaldtes for jomfrubur. Læs mere om fruerstuen på runeberg.org.

Historisk vise

Historiske viser var folkeviser, der handlede om autentiske personer eller begivenheder, dvs. personer og begivenheder, der har eksisteret/fundet sted i virkeligheden. De historiske forhold behandledes dog ofte ret frit og subjektivt (personlig farvet) af fortælleren og indeholder som regel en del fiktion (opdigtning).

Hofsinde

En hofsinde eller hof-gesinde var en person, der var ansat ved hoffet.

It Hundrede vduaalde Danske Viser

Et hundrede udvalgte danske viser

Junker

En junker var en adelsmand eller herremand; brugtes i nogle tilfælde i nedsættende betydning om en ung mand, der opfører sig overlegent.

Kæmpevise

folkevise, der handler om nordiske guder og sagnhelte. (Kilde: ordnet.dk/).

Riddervise

folkevise, der handler om middelalderens adelsfolk, deres fejder, slægtshævn og elskov. (Kilde: ordnet.dk/).

Skæmtevise

humoristisk folkevise, der ofte handler om emner som erotik, frådseri, druk og slagsmål. (Kilde: ordnet.dk/).

Tryllevise

folkevise, der handler om menneskets møde med det overnaturlige. Kaldes også naturmytisk vise. (Kilde: ordnet.dk/).

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt