Modsætningsfigurer (antitetisk design)

Ligger der en optimist og raller i rendestenen?

Et spørgsmål fra tekstsamlingen Spørgsmålene (2012) af Majse Aymo-Boot (f. 1974), s. 44.

Hvad er en antitetisk design?

Antitese betyder 'modsætning' (anti = imod, tese (af thesis) = sætning). Et antitetisk design (som man også kan kalde antitetisk fremstilling eller en fremstilling baseret på et modsætnings- eller antitetisk koncept) er der tale om, når en tekst (en verbalsproglig (fx en skriftlig novelle eller mundtlig tale), visuel (fx et maleri), auditiv (fx et musiknummer) eller audiovisuel (fx en reklamefilm) i sin form eller i sit indhold bygger på betydningsmæssige modsætninger, på kontraster, på forskelle.

Når noget 'stilles op over for hinanden' i en tekst, så har denne modstilling indflydelse på, hvordan modtageren oplever og forstår/fortolker teksten.

Der kan være tale om:

 • Verbal antitese, herunder:

  • den specifikke stilistiske modsætningsfigur, der kaldes antitese, når ord eller begreber modstilles, fx: som ild og vand, i lyst og nød, som nat og dag, i krig og fred mv.
   Man nævner i retorisk sammenhæng også særlige modsætningsfigurer som kiasme, oxymoron, paradoks og zeugma.
  • den specifikke modsætningsfigur inden for argumentationsteorien, der kaldes antitese og betyder 'modargument' eller 'modsigelse af påstand' (jf. pro et contra-argumentation (for-og-imod), hvor antitesen repræsenteres af 'contra').

 • Visuel antitese, herunder:

  • layoutmæssig modstilling af elementer i artikler, billede over for tekst, lille skrift over for stor skrift, sort skrift over for skrift af anden farve, stort billede over for mindre billede mv.
  • forskellige billedlige antiteser i alle former for visuel kunst, fx mellem firkantede og runde figurer, rette og skrå streger, lige og uregelmæssig linjeføring, komplementærfarver over for hinanden, lys og skygge, stærk farve eller lys/skyggekontrast, store og for små elementer, fladt (todimensionalt) og dybt (tredimensionalt) rum, hurtige og langsomme klip, supernært og heltotalt synspunkt, stationært og dynamisk kamera osv.
  • antitetisk kropssproglig adfærd, fx mellem et glad og et surt eller trist ansigtsudtryk, en stor og lille, tynd og tyk, ung og gammel person, langt og kort hår, glat og rynket hud, normalitet og handicap, lys og mørk hud osv.

 • Auditiv antitese, herunder:

  • Lydlige antiteser i mundtlig tale eller i sang, fx tydelig og utydelig artikulation, høj og lav stemmeføring, dybt og højt stemmeleje, hurtig og langsom tale, forskel i udtale mv.
  • Musikalske antiteser i vokalmusik med akkompagnement eller i instrumentalmusik. (læs mere musikalske virkemidler).

 • Kombineret verbal, visuel og/eller auditiv antitese, hvilket naturligvis kan være anvendt i filmiske genrer som kort- og spillefilm, reklamefilm, musikvideoer, digitale spil og tv-programmer.

En anden måde at kategorisere antitesen på er følgende:

 • Åbenlys antitese (også kaldet eksplicit antitese), når ord, visuelle eller lydlige elementer, der betydningsmæssigt står i modsætning til hinanden, (ret) åbenlyst vises i teksten. Se fx undefineddette digt af Klavs Bondebjerg eller undefineddenne skulptur af Cecil de B. Howard.

  Eller læs denne strofe fra Otto Gelsteds digt Møde på Rådhuspladsen (1927), hvor antiteserne 'ro-uro', 'flod-ebbe' og 'steg-faldt' indgår:

  Han går og bider i den gale gåde:
  at ro er død, at uro sprænger alt.
  at flod og ebbe suger ham i brystet,
  en malstrøm af en drøm, der steg og faldt.

 • Skjult, men underforstået antitese (også kaldet implicit antitese), hvis ord, visuelle eller lydlige elementer, der betydningsmæssigt står i modsætning til hinanden, kun indirekte ('mellem linjerne') etableres i teksten - og altså ikke siges, skrives eller vises direkte. Se fx undefineddenne radering af Jake og Dinos Chapman og læs undefinedartiklen om, hvordan tematiske modsætninger indirekte dannes, når en modtager iagttager en reklame.

  • Ofte etableres implicitte antiteser også ved, at en bemærkelsesværdig mangel, så at sige, næsten opleves at være til stede, fordi dens fravær netop er så tydelig eller så tydeligt betydningsfuld (fx hvis en ellers fremtrædende underlægningsmusik i en film pludselig forsvinder og filmens lydside i nogle sekunder er fuldstændig tavs, eller hvis en novelle handler om en familie, der består af en mor og tre børn, og man kan fortolke sig til, at faderens fravær har stor betydning for familiens medlemmer, om end faderen ikke omtales med et ord i teksten).
  • Temaer i tekster (dvs. de vigtige emner, problemstillinger eller konfliktforhold, som en tekst handler om) etableres ofte som implicitte antiteser. Se eksempler på mulige tematiske modsætningsforhold.
  • Rent kompositorisk (altså i forhold til den måde en tekst er bygget op, disponeret eller struktureret på) kan man tale om et antitetisk kompositionsprincip, hvis teksten er bygget om omkring modsætninger. Se fx Thomas Kingos gamle salme undefinedKeed af Verden, kier ad Himmelen: Undersøg, hvad de første 8 strofer handler om, og 'hvor' de foregår - i modsætning til de sidste 7 strofer?


 • Lejligheds-antitese, dvs. at afsenderen til lejligheden, fx et bestemt digt eller billede, etablerer et modsætningsforhold mellem to elementer, der ellers ikke normalt opfattes som forskelligheder, fordi de ikke har noget med hinanden at gøre, eller fordi de verbalt, visuelt eller lydligt ikke normalt opfattes som kontraster, men i teksten eller billedet alligevel bliver fremstillet som modsætninger.

Begrebet 'antitese' skal ikke forstås som noget, der nødvendigvis er negativt. En antitese, i betydningen et modsætningsforhold, skal i denne sammenhæng først og fremmest forstås som det forhold, at der i den samme tekst indgår elementer, der parvis er forbundet med hinanden på en eller anden måde, men samtidig repræsenterer noget forskelligt, en modsætning/en modstilling.

Se fx denne reklame fra 1964 for Omega-ure. Den indeholder flere sproglige modstillinger, hvor begge sider af modstillingen skal opfattes som positive og specielle kvaliteter ved urene. I reklamen opstilles følgende modsætningsfigurer:

Skønneste ↔ Fornuftigste
Klassiske ure ↔ Ure i tidens stil
Spejler tidens linjer ↔ Ligger ikke under for tidens luner
Poesi ↔ Prosa
Smykke ↔ Brugsgenstand

Sproglig og tematisk antitese

Man kan skelne mellem en sproglig og en tematisk antitese:

En sproglig antitese er en modsætning på tekstens sproglige plan, dvs. når der eksplicit (eller implicit) indgår ord eller udtryk i tekst, som betydningsmæssigt betyder noget modsatrettet.

En tematisk antitese er modsætningsforhold på tekstens handlingsplan. En tematisk antitese behøver altså ikke blive sagt direkte i ord i en tekst. Fx kan forekomsten af både en mand og en kvinde eller af to andre personer i en tekst siges at udgøre en betydningsfuld tematisk antitese, hvis relationen mellem de dem udgør et konfliktfyldt forhold, fx fordi de repræsenterer forskellige værdier eller karaktertræk (også kaldet kontrastpersoner).

Hvis der i en skriftlig tekst fx omtales, eller i et billede vises, et barn og en voksen, et menneske og et dyr, et paradis og et helvede, noget sort og noget hvidt, en rund ting og en firkantet ting, en lige linje og en skrå linje osv., er der også en mulig tematisk antitese på spil.

I enhver tekst, der indeholder et konfliktelement, kan man sige, at denne konflikt udgør et tematisk antitetisk forhold (= modsætningsforhold). Se fx denne engelsksprogede reklame for løbesko fra Asics, hvor der er en konflikt mellem kultur (musik i høretelefonerne) og natur, eller reklamen for organisationen Aides, hvor der er et konfliktforhold mellem menneske og dyr (mellem liv og død/sygdom).

Man kan sige, at en afsender benytter sig af et antitetisk design (eller antitetisk fremstilling), når han i sin tekst bevidst har omtalt (i skriftlige eller mundtlige tekster), vist (i visuelle tekster) eller lydligt har udtrykt (i auditive eller audiovisuelle tekster) betydningsfulde elementer, hvorimellem der er et formmæssigt, sprogligt eller handlingsmæssigt modsætningsforhold, som får betydning for modtagerens oplevelse og forståelse/fortolkning af teksten.

Du vil ofte kunne udvide din forståelse og oplevelse af en tekst betydeligt, hvis du sætter fokus på at undersøge dens åbenlyse eller skjulte antitetiske elementer efter følgende plan:

 1. Hvilke sproglige antitetiske elementer optræder i teksten?
 2. Hvilke tematiske antiteser indgår i teksten (= teksten handlingsmæssige konfliktmateriale)?
 3. Hvilke af disse kan siges at være særligt betydningsfulde for modtagerens oplevelse og forståelse/fortolkning af teksten?
 4. Hvordan kan man beskrive og fortolke de vigtigste antiteser nærmere?
 5. Konklusion om, hvilken enkeltstående - eksplicit eller implicit - antitese, der er særlig vigtig/den vigtigste for modtageren forståelse og oplevelse, således at forstå, at hvis denne antitese ikke var etableret, ville oplevelsen og forståelsen af teksten have været helt anderledes.

Se herunder en illustration af en digters ivrige udnyttelse af sproglige antiteser.

I den viste strofe fremgår tydeligt, at der i digtet bl.a. opstilles følgende modsætningsfigurer: vrede ↔ glæde, lys ↔ skygge og strenghed ↔ lykke.

Men man kan også sige, at det er en slags indirekte modsætningsfigur at skrive Vrede skiller vandene (fordi det kan tolkes som, at to personer eller persongrupper (= vandene) er uenige, at de står i opposition, i modsætning til hinanden: 'vandet' på den ene side ↔ 'vandet' på den anden side).

Og mon ikke, der desuden er en religiøs reference til biblens historie, om dengang Gud i vrede skilte vandene i Det Røde hav for at hjælpe jøderne, der var på flugt fra Faraos ægyptiske hær. Da jøderne var nået sikkert over på den anden side, lod Gud havet falde tilbage til normal tilstand og mange af hærens soldater druknede.

Endelig udgør sætningen Jeg har to hjem vel også en slags modsætningsfigur: mit ene hjem ↔ mit andet hjem?

Til toppen

Introduktionsvideo om modsætningsfigurer

En undervisningsvideo om modsætningsfigurer. Her forklares, hvad modsætningsfigurer er, og der gives eksempler på sproglige og visuelle modsætninger. Varighed: 6:32 min.

Til toppen

To små opgaver om antiteser:

 1. Giv et bud på, hvilke antiteser der etableres (= hvilke forskelle bliver opstillet/hvilke forhold bliver stillet i modsætning til hinanden) i denne første strofe af digtet Hver har sin Skæbne fra 1681 af Thomas Kingo (1634-1703)?:

  Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe,
  Lykke, Ulykke de ganger paa Rad,
  Medgang og Modgang hin anden anraabe,
  Soelskin og Skyer de følgis og ad!
  Jorderiigs Guld
  Er prægtig Muld,
  Himlen er Ene af Salighed fuld.

 2. Hvilken antitese stilles op i dette digt?

  En stille aften
  Det banker på døren
  ’Et øjeblik!’
  ’Hvem er det?
  ’Luk nu bare op for helvede!’
  Hun sparker døren ind
  Springer syv meter ind i lejligheden
  Ødelægger bordet
  Spytter mig i øjet
  Dræber katten
  Æder maden
  Nakker coken
  Ridser ’FUCK’ i spejlet
  Slår min kammerat ud
  Tænder en smøg
  Og skrider

  Et digt af Andreas Solhøj Nielsen (f. 1991) i tidsskriftet OVBIDAT nr. 7, 5/11 2016.

***

Til toppen

Herunder ser du forskellige eksempler på antitetisk fremstillingsform i billeder:

Et eksempel på antitetisk design. Et maleri fra 2012 uden titel af Christina Julsgaard (f. 1976). Akryl på lærred. 140 x 140 cm. Klik på billedet for at se større udgave.
Et eksempel på antitetisk design. Toolips, et maleri u.å. af den svenske multikunstner Lasse Åberg (f. 1940). Farvelitografi. 39 x 50 cm. Klik på billedet for at se større udgave.
Et eksempel på antitetisk design. Sticky Mindtricks, et billedværk fra 2012 af Mikkel S. Andersen. Lak, spray og collage på lærred. 80 x 95 cm. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Brødkø under Louisville-oversvømmelsen - af Margaret Bourke-White (1937)

Brødkø under Louisville-oversvømmelsen, Kentucky 1937, et billede af den amerikanske fotograf undefinedMargaret Bourke-White (1904-1971).

Brødkø under Louisville-oversvømmelsen, Kentucky 1937, et billede af den amerikanske fotograf Margaret Bourke-White (1904-1971). Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Sasch (2007)

Reklame fra kampagne med titlen Be the Joker for tøj til teenagere fra det italienske firma Sasch, 2007.

Til toppen

Romano S.p.A. (2009)

Reklame fra en kampagne med titlen I dream I am for jeans af mærket Meltin'Pot fra det italienske firma Romano S.p.A., 2009.

Til toppen

Reklame fra Beierholm (2012)

Vi skaber balance, et tv-spot fra revisions- og rådgivningsvirksomheden Beierholm, 2012

I denne reklamefilm for og om Beierholm arbejdes indirekte med antitesen, idet firmaet brander sig som et, der arbejder med at skabe balance i stedet for modsætninger.

Til toppen

At this moment - af Anne Juul Christophersen (2016)

At this moment, et maleri fra 2016 af Anne Juul Christophersen (f. 1972), akryl på lærred, 150 x 150 cm. Klik på maleriet for at se det i større udgave i nyt vindue.

Til toppen

Glossary

Eksplicit

betyder 'direkte' eller 'åbenlyst' - i modsætning til implicit, der betyder 'indirekte' eller 'skjult, men underforstået'.

Implicit

betyder 'indirekte' eller 'skjult, men underforstået' - i modsætning til eksplicit, der betyder 'direkte' eller 'åbenlyst'.

Vrede skiller vandene

Sætningen refererer nok også til Det gamle testamentes 2. Mosebog, hvor der fortælles om, hvordan Gud skiller vandene under en storm for at hjælpe det israelitiske folk, der er forfulgt af den ægyptiske hersker Faraos hær. Antitesen her er altså: Gud og det israelitiske folk ↔ Farao og hans hær

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt