Dramatiske figurer

Introduktionsvideo om dramatiske figurer

En undervisningsvideo om dramatiske figurer. Her forklares, hvad dramatiske figurer er, og der gives eksempler på dramatiske figurer som emotivt sprog, humor, ironi, sarkasme samt overdrivelse og underdrivelse. Varighed: 12:31 min.

Til toppen

Hvad er dramatiske figurer?

Dramatiske figurer er ord, udtryk eller sætningsdannelser, der i særlig grad aktiverer modtagerens sanser, følelser eller forventninger.

Dramatiske figurer er således ord eller udtryk, der er særlig effektfulde, når det drejer sig om at få modtageren til at græde eller grine eller blive sur, irriteret, glad, opstemt, spændt og forventningsfuld eller befriende forløst.

Hvis det er et karakteristisk træk ved en tekst, at der gøres brug af dramatiske figurer, kan man sige, at teksten er dramatisk designet.

Der findes forskellige undertyper af dramatiske figurer, fx amplifikation, aposiopese, apostrofe, ellipse, emotivt sprog, gradation, humor, hyperbaton, hyperbel (overdrivelse), ironi, litote og meiosis (underdrivelse), retorisk spørgsmål, sarkasme, vision m.fl.

Du behøver dog ikke have styr på alle disse forskellige figurer. De vigtigste dramatiske figurer at kende til og at kunne opdage i andres tekster og bruge som virkemidler i egne tekster, er følgende fem:

 • Emotivt sprog
 • Humor
 • Sarkasme
 • Ironi

Til toppen

Hvad er emotivt sprog?

Ordet 'emotiv' betyder 'følelsesmæssig'. Begrebet 'emotivt sprog' (eller 'sproglige værdiladninger') skal i denne sammenhæng forstås som mundtlig og skriftlig sprogbrug, der bruges til at formidle en særlig sanselig eller følelsesmæssig stemning eller 'tone' i en tekst eller til at udtrykke vurderinger af/holdninger til nogen eller noget.

Emotivt sprog kan bruges som:

 • stemningsmarkører, dvs. at afsenderen (fx en forfatter) bruger sproglige værdiladninger til at skabe en neutral, positiv eller negativ stemning
 • holdningsmarkører, dvs. at afsenderen bruger sproglige værdiladninger til at udtrykke sin egen eller andres neutrale, positive eller negative holdning til en person eller et sagforhold.

Hvis der er tale om verbale (= skriftlige og mundtlige tekster) kan ord være:

 • positivt ladede, også kaldet +ord (plusord), fx ordet 'duft'
 • neutralt ladede, også kaldet 0ord (nulord), fx ordet 'lugt'
 • negativt ladede, også kaldet ÷ord (minusord), fx ordet 'stank'.

Alle ordklassers ord kan i tekstlige sammenhænge være neutralt (0), positivt (+) eller negativt (÷) værdiladede, men det er især:

 • adjektiver (tillægsord) - fx ord som femkantet (0), lilla (0), velduftende (+), dygtig (+), pinlig (÷) og utroværdig (÷)
 • substantiver (navneord) - fx ord som hus (0), cykel (0), livsglæde (+), stolthed (+), løgn (÷) og fattigdom (÷),
 • verber (udsagnsord) - fx ord som er (0), bliver (0), elsker (+), jubler (+), hader (÷) og voldtager (÷)

...der i praksis er hovedingredienserne i emotivt sprogbrug.

I stort set alle litterære tekster anvendes emotivt sprog som virkemiddel. Hvis det er et karakteristisk træk ved en tekst (= at der bruges mange positive og/eller negative emotive ord), siger man, at det emotive sprogbrug er en del af tekstens dramatiske design.

Opgave:

Hvilke positivt ladede emotiver kan du finde i denne e-mail til en kunde fra firmaet Made4men.dk - og hvilke ordklasser hører emotiverne til?:

Hej igen. Din ordre er nu afsendt Vi tillader os altså lige at sende dig endnu en mail - for vi er så glade for, at du har valgt at handle hos os på Made4men.dk.
De søde ansatte i vores pakkeri har nu fundet produkterne til din ordre og pakket dem forsigtigt ind til dig.
Om få minutter kommer det glade postbud og afhenter pakken og i mellemtiden vil vi blot trække pengene på dit betalingskort og måske slappe lidt af. Med andre ord: Bare rolig, alt er i skønneste orden og din pakke er på vej til dig. (E-mail fra Made4men.dk, d. 11. april 2016).

NOTABENE! Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at et ords emotive funktion, dvs. om det opfattes neutralt, negativt eller positivt værdiladet, er helt afhængig af den kontekst (sammenhæng), det indgår i:

 1. Ordet 'klog' er fx som udgangspunkt et positivt ladet ord. Denne værdiladning bibeholdes i en sproglig kontekst, hvor man mener det, man siger. Fx når et barn stolt siger om sin far: Han er sørme klog!.
 2. I en sætning som Han er sørme ikke rigtig klog! kan ordet 'klog' imidlertid skifte fra positiv til negativ værdiladning, fordi det bliver stillet sammen med adverbiet (biordet) 'ikke', og derfor får den modsatte af sin oprindelige betydning: 'klog' bliver til 'ikke klog'.
 3. I den samme sætning, Han er sørme ikke rigtig klog!, kan ordet 'klog' dog bevare sin positive værdiladning, selv om det står sammen med 'ikke', hvis det siges i en kontekst, hvor den, der fremsætter udsagnet, faktisk er imponeret over, at en person tør gøre et eller andet, som man ikke plejer at (turde at) gøre (= 'Ih, altså, at han tør - bare jeg var lige så sej som ham').
 4. Og i en ironisk kontekst kan ordet 'klog' også ændre værdiladning, fordi det nærmest kommer til at betyde det modsatte (= dum): Fx hvis man siger: Han er sørme klog! til eller om en person, der afslører mangel på helt elementær almen viden.

Når du i en analyse af en tekst undersøger en mulig forekomst af emotivt sprog, er det desuden vigtigt at have for øje, at en afsenders intention med brug af stemnings- eller holdningsmarkører kun lykkes, hvis modtageren oplever markørernes virkning i overensstemmelse med afsenderens intentioner.

Hvis en modtager fx ikke oplever en stemning i et afsnit i en novelle som negativ (trist, vemodig, sørgelig eller lignende), selv om det lige netop er en sådan stemning, afsenderen har forsøgt at skabe - ja, så fungerer brugen af emotivt sprog ikke efter hensigten.

Til toppen

Opgave: Emotivt sprog i et digt?

Læs nedenstående korte digt og gør rede for brugen af emotivt sprog (= værdiladede ord):

 1. Skriv en liste over de ord i digtet, der er henholdsvis negativt ladet og positivt ladet
 2. Gør rede for om - og eventuelt hvor - der sker et skift i digtet i forhold til ændring af værdiladning?
 3. Hvad bruges hhv. de negativt og positivt ladede ord til at beskrive?
 4. Hvad er henholdsvis tyren og barnet et symbol på?

Vågen

Natten går bort, en sort tyr
- svulmende kød af sorg, af skræk og gåde -
der har brølet frygtelig, umådeligt,
til svedig rædsel for alle de faldne;
og dagen kommer, et friskt barn,
der beder om tillid, kærlighed og latter
- et barn som, dér langt borte,
i den skjulte egn hvor
begyndelsen mødes med enden,
et øjeblik har leget,
på en eller anden eng
af lys og skygge,
med tyren der var på flugt -.

Et digt af den spanske digter Juan Ramón Jiménez (1881-1958) fra 1923, oversat af Uffe Harder og bl.a. gengivet i et tillæg i Hugo Friedrichs Strukturen i moderne lyrik, 1987 (1956).

Til toppen

Hvad er humor, sarkasme og ironi?

Humor, sarkasme og ironi har det til fælles at være virkemidler, der ligger i tekstens 'undertekst', altså i et betydningslag i teksten, der ikke er eksplicit, dvs. ikke åbenlyst, men derimod implicit, dvs. skjult, men dog i de fleste tilfælde alligevel underforstået i den forstand, at afsender på en eller anden måde prøver at signalere til modtageren, at det fortalte er humoristisk, sarkastisk eller ironisk.

Hvis modtageren ikke (under)forstår afsenderens humor, sarkasme eller ironi, så er kommunikationen mellem afsender og modtager slået fejl. Derfor er det vigtigt som modtager at undersøge, om der er tegn på brug af sådanne virkemidler i en tekst, hvad enten teksten er verbal (fx en skriftlig tekst), visuel (fx et reklamebillede) eller audiovisuel (fx en film).

Til toppen

Humor

Humor kan defineres som et retorisk virkemiddel, der anvendes med det formål at fremkalde smil og latter og dermed en positiv stemning hos modtageren. Ofte er det et overraskelsesmoment i det verbale eller visuelle udsagn, der udgør humoren.

Er humor et karakteristisk og dominerende træk ved en tekst, kan man betegne den som humoristisk designet.

En forudsætning for, at noget opleves som humor er naturligvis, at modtageren forstår afsenderens humor. I modsat fald falder afsenderens intention fuldstændigt til jorden. Humor er et retorisk virkemiddel, som er karakteristisk ved, at der i det sagte, skrevne eller viste er en implicit, en underforstået betydning. Den humoristiske pointe forklares ikke, den skal modtageren selv (under)forstå. Man kan sige, at humors kendetegn er at indeholde en undefinedtom plads, som modtageren selv må fylde ud for at forstå, hvad det sjove er.

Humorteorier

Der findes forskellige teorier om, hvorfor vi griner, og af hvad vi typisk griner:

Spændingsudløsningsteorien (også benævnt forløsningsteori eller lettelsesteori): Vi griner, fordi en spændt forventning forvandles til ingenting, til et antiklimaks, som overrasker os.

Vi griner også, når normer eller tabuer brydes. Humoren gør det legitimt at grine ad, at nogen gør noget, man ellers ikke 'må', som ikke anses for tilladeligt, moralsk eller etisk rigtigt (fx vold, kriminalitet, sex, religion mv.), af noget, der ellers er tabuiseret, opfattes som alvorlige emner eller af andre grunde normalt ikke menes egnet til at lave sjov med (fx død, sygdom, handicap, racisme, mandschauvinisme mv.).

Fx når/hvis vi ler ad denne sketch, der handler om noget meget lidt grinagtigt: undefinedhttps://youtu.be/PDgqPLlsdhY. Eller dette uddrag fra Normalerweize: undefinedhttps://youtu.be/CG9-6as6r4s.

Mestringsteorien (og kaldet overlegenhedsteorien): Vi griner, fordi vi (ubevidst) føler os overlegne, bedre, heldigere, klogere mv. end dem, den humoristiske fortælling handler om. Vi føler, vi 'mestrer' bedre end den, der fortælles vittighed om, end den, som dummer sig eller falder i undefinedslapstick-komedien, eller dem som fuldstændig misforstår hinanden. Som der står i Den Store Danske om mestringsteorien:

Når vi fx ler ad den gerrige, den grådige eller den, der får en lagkage i hovedet, kan det skyldes, at vi føler os overlegne i forhold til dem, idet vi indser, at vi er bedre stedt end dem, og det er denne overlegenhed, vi nyder. Derfor kan vi også le ad vore egne tidligere dårskaber, når vi vel at mærke tror at have overvundet dem.

Kilde: Boje Katzenelson, Torben Brostrøm: humor i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 1. august 2020. undefinedhttps://denstoredanske.lex.dk/humor.

Ofte er mestringshumoren sådan set mere sarkastisk end egentlig humoristisk, altså i den betydning, at den latterliggør eller udstiller bestemte personer, persongrupper eller institutioner. Som i denne lille sketch: undefinedhttps://youtu.be/qlEUfyqJkRA.

Uforenelighedsteorien (også kaldet uoverensstemmelsesteorien, inkongruensteorien eller chokteorien): Vi griner, når der er overraskende uoverensstemmelse mellem forhold, fx i form af kontrast, modstrid, paradoks eller manglende proportion mellem det opfattede og det forventede.

I Den Store Danske står:

humoren indtræder, når kontrasten ophæves og bliver meningsfuld ved at gøre uoverensstemmelsen forståelig med en skæv vinkel eller en dobbelttydighed, en overdrivelse eller underdrivelse, en konfrontation mellem en højstemt idé og en lav eller triviel, mellem det tragiske og det komiske, det timelige og det evige osv.

Kilde: Boje Katzenelson, Torben Brostrøm: humor i Den Store Danske, Gyldendal. Set 1. august 2020. undefinedhttps://denstoredanske.lex.dk/humor.

I litteraturen kan vi opfatte noget som humoristisk, når der sker forventnings- og regel­brud i brugen af sproget, fx fonetisk (lydligt, prøv fx at høre undefineddenne humoristiske 'skæve vinkel' på noget lydligt i det danske sprog), morfologisk (formmæssigt) eller semantisk (betydningsmæssigt).

I artiklen "undefinedHumorens sproglige virkemidler" fra 2. juni 2004 på litteratursiden.dk giver Gitte S. A. Ulstrup eksempler på sådanne sproglige 'uforeneligheder'/'uoverensstemmelser', som kan fremkalde smil eller grin:

 • Når metaforer overraskende sammenstiller elementer fra forskellige betydningsområder: Eksempel: Når Herman Bang (1857-1912) i romanen Stuk (1887) skaber et humoristisk (og ironisk) kvindebillede ved at brugen metaforen: "Vilhelmine tog sine Poter fra Klaveret".
 • Når Bang i samme roman bruger en såkaldt synekdoke som denne (i en synekdote erstattes et led for en helhed med et led, der kun betegner en del af helheden): ”et Mylder var der af Hætter, der skreg, og forbitrede Ægtemandsstokke, der demonstrerede”. Her kan man måske smile ad (det gjorde nogle læsere i hvert fald dengang romanen udkom) brugen af "Hætter" frem for 'kvinder med hætter' – og "Ægtemandsstokke" frem for 'ægtemænd med stokke'.
 • Når Johannes Møllehave bruger såkaldte homofoner (dvs. to ord, der lyder ens, men staves og betyder noget forskelligt) i et lille ordspil som i denne titel: ’Vennepunkter’. Her spilles på den lydlige lighed mellem ’vendepunkter’ og ’vennepunkter’. Sammenstillingen af ordene 'venne' og 'punkter' forvirrer og overrasker ved første øjekast, indtil man (forhåbentlig) forstår, at Møllehave vil udtrykke, at hans venner har været vendepunkter i livet. Og så smiler man.

Eksempler på humoristiske tekster

Læs dette lille prosadigt:

Giraf

Når en giraf falder i søvn, lægger den sig udstrakt på gulvet, og den er næsten umulig at vække. Man kan vælge at skræve hen over giraffen, men gør dens valgte placering det nødvendigt at vække den, er det kun muligt ved at trykke på ét bestemt sted på halsen. Desværre varierer stedet fra giraf til giraf.

Et digt af Carsten René Nielsen (f. 1966) fra digtsamlingen Cirkler, 1998.

Denne nyhedsartikel af Susie Skov i nordjyske.dk, d. 16. april 2019 er heller ikke helt uden humor, vel?

Og se disse eksempler på brug af humor i hhv. en reklame for et svensk autolakeringsfirma og et maleri af Alex Balan:

God sild, et maleri fra 2003 af den franske maler og karikaturtegner Alex Balan. Akryl på lærred. 36 x 51 cm. Klik på billedet for at se større udgave.
Detalje fra maleriet God sild fra 2003 af Alex Balan. Klik på billedet for at se større udgave.
Le canard mange les limaces (Anden spiser snegle), et litografisk tryk af den franske kunstner Georges Redon (1869-1943). 23 x 35 cm. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Sarkasme

Ordet sarkasme kommer af det græske 'sarkazein', der egentlig betyder at sønderrive eller flænse kød.

I retorisk sammenhæng kan man sige, at sarkasme er en såkaldt dramatisk figur, der er kendetegnet ved - i overført betydning - at latterliggøre institutioner eller mennesker ved at udstille deres svagheder, fejl, tåbeligheder eller andre mangler.

En afsenders hensigt med at anvende sarkasme som virkemiddel er som regel at få modtageren til at tage afstand fra det, der latterliggøres.

Hvor man lidt populært kan sige, at humor er sjov for sjov, så er sarkasme ofte sjov for alvor.

Se dette sarkastiske maleri med titlen Save the earth not Trump (2020) af malerkunstneren Michael Buus:

Save the earth not Trump, et maleri fra 2020 af Michael Buus (f. 1968). Akryl på lærred. 100 x 120 cm. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Ironi

Ironi kommer af det græske ord eironeia, der betyder 'forstillelse'. I en synonymordbog kan man bl.a. finde følgende ord, der betyder næsten det samme som forstillelse: Bedrag, bluff, hykleri, komediespil, list, simulation, skinmanøvre, skrømt, skuespil.

Den, der er ironisk, forstiller sig, mener noget helt andet eller det direkte modsatte af, hvad han faktisk siger, skriver eller viser.

Hvis man skal forstå ironien i en verbal (= mundtlig eller skriftlig) sætning eller i et billede, skal man altså forstå det, man hører, læser eller ser, i en anden betydning, end det siges, skrives eller vises.

Hvis en tekst er karakteristisk ved sin ironiske tone, kan man betegne den som dramatisk designet.

Man beskriver brugen af ironi i tekster med følgende danskfaglige begreber:

 • Stabil ironi: Hvis det tydeligt fremgår - i den tekstlige sammenhæng - af en talende persons tonefald, hans kropssprog eller lignende, hvilken anden betydning end det direkte sagte, det ironiske udsagn har, kalder man det stabil ironi.
 • Ustabil ironi: Hvis den ironiske bemærkning kan forstås på flere måder, fortolkes i flere retninger, taler man om ustabil ironi.
 • Ubegrænset ironi: Hvis hele teksten er ironisk, hvis alt er farvet af ironi, kaldes dette for ubegrænset ironi (eksempel på dette er Hennings Mortensens novelle Lykke fra novellesamlingen Solister, 1977).
 • Lokal ironi: Hvis ironien viser sig glimtvis i afsnit eller sætninger i teksten, kaldes det lokal ironi.

Kilde til denne kategorisering af ironi: Wayne C. Booth: Rhetoric of Irony, 1974.

Ironi kan man sprogligt (og sådan set også visuelt i billeder) fremstille ved:

 • Overdrivelse (også kaldet 'hyperbel'). En ironisk overdrivelse er at tillægge et fænomen flere (positive eller negative) egenskaber, end man reelt mener, det har.
 • Underdrivelse (også kaldet 'litote'). En ironisk underdrivelse er at tillægge et fænomen færre (positive eller negative) egenskaber, end man reelt mener, det har. (læs lidt mere om overdrivelse og underdrivelse nedenfor).
 • Bevidst selvmodsigelse (også kaldet 'paradoks'). Fx som i verslinjerne kan du ikke bare ta' mig med | hvis du forlader mig? (fra et digt af Kristen Bjørnkjær, 1976).
 • At benytte den ironiske figur, der kaldes en antifrase, dvs. når man bruger ord i den modsatte betydning af den sædvanlige. Fx hvis man siger: 'Det går rigtig godt', når noget går galt.

Ironi kan i nogle tilfælde være humoristisk, i andre tilfælde sarkastisk.

Et par eksempler på brug af ironi som virkemiddel i litterære tekster (hhv. en novelle og en roman):

Der havde nu været en død periode, hvor der ikke rigtigt havde været nogen at være noget for udover en syg nabo, som hun havde været så meget for, at han til sidst havde solgt sit hus og var flyttet til provinsen."

Fra Finn Søeborgs novelle "Fødselsdagen", 1962.

I Monas køleskab findes dog madvarer, men det er kun de vigtigste ingredienser til en slankekur, og, ja, DÈR er hun en mesterkok, Mona, ud i det ypperligste, fineste franske, kan hun koge pulvere og knuse piller og blande det hele op med vand.

Fra Mette Thomsens (f. 1970) roman Plastic, 2003 (1995), s. 51.

Ironi bruges flittigt som virkemiddel i fiktions-litteratur (romaner, noveller, digte), i vittighedstegninger og i satiriske tv-programmer.

Hvad er det ironiske i denne politiske sang?:

Det' ikke så farligt med sygdom og død
i de overbefolkede lande
Så længe de fremmede sulter i nød,
så holdes balancen, vi redder vort brød,
og det er jo godt, ikke sandt?

Det' ikke så farligt med småkævl og krig,
– den slags ting har vi vænnet os til.
blot brisen er renset for stanken af lig,
blot afstanden udvisker børnenes skrig,
så er alt godt – ikke sandt?

Det' ikke så farligt med krigsindustri,
– og den er jo vor velstandsgarant!
Vort samfunds belastede økonomi
går forud for den verden, vi lever i,
ja, det er klart – ikke sandt?

Det' ikke så farligt med noget som helst,
– ting'ne løser sig lidt efter lidt.
Det' ikke dit ansvar, om verden blir frelst,
og ingen forlanger, du gør nog't som helst,
for alt går jo godt – ikke sandt?

Fra sangen "Det ikke så farligt med sygdom og død" (1973) af Anders Fugelstad. Oversat af Bente Laursen, 1982.

I sagprosa-sammenhæng bruges ironi af og til i opinionstekster (fx debatindlæg og læserbreve), men meget sjældent i informationstekster (fx nyhedsartikler og nyhedsudsendelser).

En undtagelse fra denne kutyme om ikke at bruge ironi i informationstekster er dog:

 • nyhedsartiklen Dagens afsløring: Sukker i Frosties af journalist Søren Strandman-Møller i avisen.dk, d. 25. feb. 2012. I teaseren til artiklen i avisen.dk's nyhedsbrev står: Ekstra Bladet har ryddet forsiden med choknyhed. Og artiklens underrubrik lyder: Efter grundig analyse er en dansk avis kommet frem til konklusionen: Morgenmadsprodukter er ofte usunde.

Og læs dette eksempel på en ironisk bemærkning fra et debatindlæg i avisen.dk:

- Det er et flot stykke arbejde for at udvikle fattigdom i Danmark, lyder det ironisk fra Martin Taarup.
Han er forstander på Hvidovre Produktionsskole. Og han er indigneret over den finanslov, Venstre-regeringen har forhandlet på plads med Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti.
Som en del af finanslovsaftalen kan eleverne på landets 82 produktionsskoler nemlig se frem til en lønnedgang på mellem 24 og 60 procent.

Uddrag fra indlægget "Regeringen skærer markant i løn til udsatte unge på produktionsskoler" af Allan Christensen i avisen.dk. d. 22. nov. 2016. Min fremhævning af ironien med kursiveret blå skrift.

Her mener skribenten jo det direkte modsatte af, hvad han siger, når han siger, at det er et flot stykke arbejde, der er gjort for at udvikle fattigdom i Danmark.

Kan du fange ironien i disse fire billeder:

Reklame for Gordons Gin, et brand der ejes af det multinationale selskab Diageo. Set i ugebladet Alt for damerne 15. juni 1989. Klik på billedet for at se det i større udgave.
imperial-glory, en plakat fra 2013 tegnet af Frank Shepard Fairey (f. 1970). 60 x 90 cm. Klik på billedet for at se større udgave.
Reklame for netavisen www.arbejderen.dk i forbindelse med folketingsvalg, januar 2005. Klik på billedet for at se større udgave.
Reklame i forbindelse med den engelske organisation Tridents kampagne 'Stop the Guns', 2006/07. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Et litterært eksempel mere på brug af ironi

Uddrag fra dramaet Kabale og Kærlighed (1784) af Friedrich Schiller:

(Kammertjeneren kommer ind på et værelse, hvor fyrstens elskerinde (Milady) befinder sig. Fyrsten har bedt tjeneren om at give Milady nogle kostbare smykker som gave).

Kammertjeneren
Hans fyrstelige højhed anbefaler sig underdanigst Milady og sender Dem disse brillanter til brylluppet. De er netop ankommet fra Venedig.

Ladyen
(har lukket skrinet op og farer forskrækket tilbage).
Du godeste! Hvad betaler Fyrsten for de sten?

Kammertjeneren
(...) De koster ham ikke en hvid.

Ladyen
Hvad? Er du gal? Ingenting? (...) Disse uvurderligt kostbare stene - de koster ham ingenting?

Kammertjeneren
I går blev syvtusind af landets børn sendt af sted til Amerika. De betaler det hele.

Ladyen
(Sætter brat skrinet ned. (...)).
Hvad er der med dig, mand? Du græder jo?

Kammertjeneren
(Tørrer øjnene, med frygtelig røst, skælvende over hele kroppen).
Ædelstene som de dér - Jeg har også et par sønner blandt dem.

Ladyen
(Vender sig bævende bort, tager hans hånd).
Men ingen er da blevet tvunget?

Kammertjeneren
(Ler frygteligt).
Å Gud - Nej - lutter frivillige. Der var godt nok et par næsvise fyre, som trådte frem foran geleddet og spurgte obersten, hvor meget fyrsten tog for et spand mennesker? - men vor nådige fyrste lod samtlige regimenter marchere op på paradepladsen og de rapkæftede skyde. Vi hørte geværerne brage, så hjernerne sprøjte på brostenene, og hele armeen skreg: Hurra! til Amerika! -

Ladyen
(...) Gode Gud! Gode Gud! - Og jeg hørte ingenting? Og jeg mærkede ingenting?

Kammertjeneren
Ja, nådige frue - hvorfor skulle I også ride på bjørnejagt med vores herre lige samtidig med, at man trommede til afgang? - Den herlighed burde I da ikke være gået glip af, hvordan de smældende trommer forkyndte, at tiden var inde, flæbende faderløse fulgte efter en levende far her, og en rasende mor dér løb hen for at spidde sit diende barn på bajonetterne, og hvordan man med sabelhug rev brudgom og brud ud af hinandens arme, og vi gråskægge stod dér fulde af fortvivlelse (...).

***

Mini-analyse af ironi i uddrag af scene fra skuespillet Kabale og Kærlighed (1784):

Handlingen er, at fyrstens elskerinde, Milady, får nogle meget kostbare smykker i gave. Dem har fyrsten fået råd til at købe ved at sælge 7000 fattige børn som slaver, der bliver sendt til Amerika.

Når Milady naivt spørger: "Men ingen er da blevet tvunget?" Og kammertjeneren dertil svarer: "Å Gud - Nej - lutter frivillige," så er det en ironisk bemærkning, for selvfølgelig var børnene ikke frivillige; det var ikke deres eget valg at blive sendt til Amerika. De blev taget fra deres forældre med magt, så de var altså netop 'blevet tvunget'.

Når tjeneren bagefter siger: "men vor nådige fyrste lod samtlige regimenter marchere op på paradepladsen og de rapkæftede skyde. Vi hørte geværerne brage, så hjernerne sprøjte på brostenene," så er det også dybt ironisk at kalde fyrsten for 'nådig'. Ordet 'nådig' betyder jo 'mild', 'barmhjertig' eller 'overbærende'. Og man kan vel ikke sige, at det er særlig 'mildt' eller 'barmhjertigt' at skyde mennesker, så deres hjerner sprøjter ud på brostenene, bare fordi de siger fyrsten imod, vel?

Når kammertjeneren til sidst siger:

"Ja, nådige frue - hvorfor skulle I også ride på bjørnejagt med vores herre lige samtidig med, at man trommede til afgang? - Den herlighed burde I da ikke være gået glip af, hvordan (...) flæbende faderløse fulgte efter en levende far her, og en rasende mor dér løb hen for at spidde sit diende barn på bajonetterne, og hvordan man med sabelhug rev brudgom og brud ud af hinandens arme (...)."

... så er det ironisk at kalde et så forfærdeligt sceneri for 'den herlighed'. Der er vist ikke ret meget 'herlighed' over, at børn med vold bliver taget fra deres forældre for at blive sendt til Amerika, at en mor med et diende barn ved brystet i fortvivlelse begår selvmord ved at lade sig spidde på en af soldaternes baronetter.

Til toppen

Overdrivelse og underdrivelse

Overdrivelse

Overdrivelse (også kaldet hyperbel) er en figur, der både kan have humoristisk (komisk), ironisk, sarkastisk eller ligefrem grotesk karakter.

At overdrive er vil sige at beskrive noget som mere, som større, mindre, bedre, værre, flottere, grimmere mv., end man egentlig mener, det er.

Et eksempel på overdrivelse er følgende verslinje fra digtet ”Löveridderen” af Adam Oehlenschläger i digtsamlingen ”Digte” (1803):

hvor blegere den blege Straale blegner

Så kan solstrålen da vist næsten ikke blive blegere...

Et andet eksempel på hyperbel er denne billedsproglige beskrivelse af den lykke, en dreng føler, ved at være sammen med sin bedste ven i bedsteforældrenes sommerhus i sommerferien:

(...) vores negle var nedbidte af iver, øjnene opspilede af leg. Vi trodsede slåen og brombærkrat, brændenælder og bjørnekløer. Vi var herrer over landskabet.

fra Naja Marie Aidts novelle "Den blomstrende have" (1993), min fremhævning af hyperblen.

Her går overdrivelsen på, at de unge drenge er så glade og har det så fedt, at de lige i øjeblikket føler sig uovervindelige. Det er naturligvis en overdrivelse at påstå, at de er herrer over landskabet, og det også en overdrivelse, at de bare tonser igennem brombærkrat, brændenælder og bjørnekløer. Hvis de gjorde det, ville de jo blive revet til blods, de ville få smertefulde brandsår af brændenælderne og kunne få varige hudskader af bjørnekloens giftige saft.

PS: Bemærk, at en tekst ikke kan betegnes som dramatisk designet, bare fordi der bruges en enkelt eller få hyperbler som virkemiddel.

Hvis overdrivelse skal udgøre en (del af en) teksts dramatiske design, skal overdrivelsen være et karakteristisk og dominerende træk ved teksten. Og det er vel netop tilfældet i denne skillingsvise fra sidste halvdel af 1800-tallet af Julius Strandberg. Overdrivelsen er her af så grotesk karakter, at den gør fortællingen tragikomisk:

Adolf var af stand velbåren
En skrækkelig vise

1. Adolf var af stand velbåren,
men han elsked’ Thora uden held;
så sprang han lige ud fra Rundetår’en
og slog sig rent forskrækkelig ihjel.

2. Thora sad og græd ved nålen.
Da hun fik at vide Adolfs død,
gik hun hen og drak af vitriålen,
og døde af den slemme drik, hun nød.

3. Adolfs fader tålte ikke,
at hans søn så skrækkelig omkom;
travrig hængte han sig i en strikke,
da først han havde drukket flasken tom.

4. Moderen fik knap fornummen,
at de andre sådan vandred’ bort,
før hun tog en snaps af opiummen
og sov sig død, ak, livets fryd er kort.

5. Thoras far var død; men moren
troede, Thora mored’ sig på bal.
Da hun hørte, tøsen var kreporen,
hun droned’ sig i Fred’riksholms Kanal.

6. Adolfs onkel, stabssergenten,
var en grum og bister militær -
skød sig selv og el’ve børn og tanten
med røgsvagt krudt og repetérgevær.

7. Deres skrædder var af slagsen,
da han mærked’, kunderne var væk,
myrded’ han sig samme dag med saksen.
Da konen så dét, døde hun af skræk.

8. Og en mand, som kom fra Fy’en,
(skønt han ingen af dem havde kendt);
da han så, hvor galt det var i byen,
så skød han sig ved Thoras hus omtrent.

9. Jeg, som drejer denne kasse,
jeg er ked af livet, ser De vel -
men jeg vil ikke dø som denne masse ...
nej, jeg vil langsomt drikke mig ihjel.

Her gengivet fra Soldatersange - og tapre historier af Jesper Rasmussen, 2000. (Hør Kim Larsens fortolkning af skillingsvisen: undefinedyoutu.be/JPPpRviZF8Y?si=G9NlEZ-CpdA7z_Hf).

Underdrivelse

Også underdrivelsen (kaldet meiosis) kan have humoristisk (komisk), ironisk eller sarkastisk karakter.

Den mest almindelige underdrivelse kaldes litote og er en slags ironisk figur, hvor man bevidst underdriver, således at man egentlig mener det modsatte af, hvad man skriver eller siger.

Underdrivelse er naturligvis overdrivelsens modsætning. Når man underdriver, beskriver man bevidst noget som mindre godt, dårligt, flot, grimt, svært mv, end man egentlig synes, det er.

En litote er det fx at sige: "Det skete ikke så sjældent". Her bekræfter man noget ved at benægte det. I dette tilfælde benægter man, at noget sker sjældent, ergo bekræfter man, at det sker tit.

Eller se dette lille klip fra sporten i TV Avisen. Her underdrives trænerens reaktion 'en smule' til sidst:

Til toppen

Til toppen

Aposiopese

Aposiopese er en dramatisk figur, hvor afsenderen (fx en forfatter) bevidst afbryder eller undlader ord i en sætning, så det er op til modtageren (fx læseren) selv at forestille sig, hvad der skal stå, dér hvor sætningen afbrydes, eller ordene mangler.

Aposiopesen er et ofte brugt virkemiddel i bl.a. Herman Bangs impressionistiske værker.

Den angives ofte med et antal punktummer (som regel tre) lige efter hinanden.

Et eksempel:

I en gård nede ved fjorden boede en mand, som de kaldte Bitte-Anton. Han var gammel og hvidhåret og havde aldrig været gift. Det kom af, at Bitte-Anton var en tøvende og grundig natur. Han havde tit og ofte været i støvlerne for at bejle; i løbet af 40-50 år var det hændt mange gange, at en enke sad i sin bedrift og trængte til støtte. Men . . .

Indledningen til novellen "Cecil" af undefinedJohannes V. Jensen (1873-1950) fra tekstsamlingen Himmerlandsfolk, 1898.

Til toppen

Forudgreb

Forudgreb, der også kaldes 'prolepsis' eller 'flashforward', er betegnelsen for den dramatiske figur, der udtrykker en forventning til noget, som fortælleren har kendskab til (eller en forud-anelse om) vil ske i fremtiden eller bare senere i fortællingen.

Et eksempel:

Det var et herligt øjeblik for Holmes. Men lidet anede han, at hans utrolige evner snart skulle stå en meget større prøve. En prøve af skrækindjagende og dødbringende omfang.

Fortællerreplik fra filmen Young Sherlock Holmes (dansk titel: Frygtens pyramide), 1985. Instruktion: Barry Levinson.

Et andet eksempel:

Hun havde seks bryster, småtoppede, på tre rækker over hverandre, nærmest som dievorter. Deres fuldkomne skønhed! Ellers var hun identisk med de andre, magnetisk i sin skønhed, uimodståelig i sit begær. At lade hænderne glide ned over hendes brystkasse! Som at spille på vaskebræt! Som at læse brailleskrift! Nye toner, nye tekster, fra gang til gang! Hendes gådefuldhed holdt aldrig op! Den holdt aldrig op! Det var så ufatteligt alt sammen, at man måtte glemme alt omkring sig. For eksempel virkeligheden. Men den glemte ikke mig; tro endelig ikke det!

Citat fra Viggo Madsens novelle "Du er gudinden" fra tekstsamlingen Forkrænkelses=suiten og andre tekster (2014). Min fremhævelse af forudgrebet.

Til toppen

Glossary

Eksplicit

betyder 'direkte' eller 'åbenlyst' - i modsætning til implicit, der betyder 'indirekte' eller 'skjult, men underforstået'.

Fornummen

Fornummen kan have forskellige betydninger, bl.a. at føle sig lammet eller følelsesløs, men skal nok her forstås i betydningen 'fornemmet' eller 'mærket'.

Implicit

betyder 'indirekte' eller 'skjult, men underforstået' - i modsætning til eksplicit, der betyder 'direkte' eller 'åbenlyst'.

Kreporen

Kreporen er en afledning af 'kreperet', som betyder at være afgået ved døden.

Sketch

Et meget kort skuespil, der ofte er humoristisk. I de fleste tilfælde afsluttes sketchen med en overraskende pointe.

Suite

Ordet suite betyder egentlig 'følge', 'række', 'samling' eller 'sammenhæng'. Det bruges ofte, især i musikalsk sammenhæng, om en samling, et forløb bestående af mindre stykker eller dele, hvorimellem der er en eller anden sammenhæng.

Travrig

Travrig - eller traurig - betyder sørgmodig, sørgelig eller trist.

Vitriålen

Vitriålen, eller mere korrekt vitriol, er en fælles betegnelse for en række stoffer i naturen (som man bl.a. kan lave svovlsyre af), men bruges ofte om et giftigt blåt kobberfarvestof.

Pixidansk.dk | ISBN 978-87-998642-4-9 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt